Партнерство помеѓу АКСИАНС Македонија и Oracle

АКСИАНС Македонија е специјализиран за сите поголеми видови на Oracle технологии и решенија. Во окружувањето на центарот за податоци, СиТ го води пазарот на технологиите на Oracle’s Real Application Cluster (RAC), донесувајќи високи перформанси за деловно-критичните апликации за бази на податоци.

Real Application Cluster (RAC)

Oracle Real Application Clusters (RAC) ви овозможува да изведувате една Oracle база на податоци низ повеќе сервери. Ова допринесува до максимизирање на достапноста и овозможување хоризонтална приспособливост при пристап до заедничко складирање. За време на прекин, сесиите на корисниците што се поврзуваат со инстанците на Oracle RAC може да се прекинат и безбедно да ги репродуцираат промените, без никакви промени во апликациите на крајниот корисник.

Клучни способности:

  • Cache синхронизација
  • Реконфигурација на паметни кластери
  • Целосна заштита